FBE 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

FBE 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

13 Aralık 2018, Perşembe 4705

İ.T. : 13.12.2018

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

       2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı bahar yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca da yatay geçiş yoluyla ilgili Anabilim Dallarına öğrenci kabul edilecektir.

          Başvurularla ilgili genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

          Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri 

 : 14 – 18 Ocak 2019

Öğrenci Kontenjanları

 : LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTANJAN TABLOSU

Başvuru Yeri ve Şekli

  Başvurular tüm adaylar tarafından Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir) sayfasından Başvuru Menüsünden ONLİNE olarak yapılacaktır. Sisteme istenilen belgeler eksiksiz YÜKLENMELİDİR.

      Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumlu olup, belgeleri eksik ve/veya yanlış yükleyen adayların başvuruları kabul EDİLMEYECEKTİR.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

  02.05.2017 tarih ve 30054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 1. bendi:

  “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği;

  Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu

 : 0 466 / 215 10 00 – 215 10 30

Başvuru Yapılabilecek Lisansüstü Programlarımız:

Doktora

 :  Orman Mühendisliği 

Yüksek Lisans

 :  Biyoloji

 :  Orman Endüstri Mühendisliği  

 :  Orman Mühendisliği

 :  Peyzaj Mimarlığı (Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı)

   (Bu programa kesin kayıt yaptıran öğrenciler alacakları zorunlu ders yükünden 1/3 oranında ortak Enstitüden alacaklardır.

Sonuçların İlanı

 : 25 Ocak 2019

Kesin Kayıtlar

 : 28 Ocak  -  01 Şubat 2019

Yedek Adayların Kesin Kayıtları

 : 04 - 05 Şubat 2019  (Başarı sıralamasına göre yedek adaylara bilgi verilecektir.)

Ders Kayıtları

 : 28 Ocak  -  03 Şubat 2019

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Online Başvuru Sonrası Enstitüye Teslim İçin İstenen Belgeler:

Adayların Başvurusu Sonucuna Göre;

      Adayın Online olarak yaptığı başvuru sonucu Enstitü tarafından yapılan kontrollerden sonra; (Başvurunuz Onaylandı) bilgi mesajını takiben aday online başvuru sisteminden;

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu tıklayarak alınız) ile birlikte;
 • Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı,
 • ALES belgesinin onaylı sureti (onay işlemini Enstitüde de yaptırabilirsiniz),
 • Lisans / Tezli Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti (asıllarını belgeleyerek onay işlemini Enstitüde de yaptırabilirsiniz),
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti (asıllarını belgeleyerek onay işlemini Enstitüde de yaptırabilirsiniz),
 • Doktora için Yabancı Dil belgesinin onaylı sureti (onay işlemini Enstitüde de yaptırabilirsiniz),
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf.   

           Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:  

           * Aday Bilim Dalı Tercih Formu ile başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak Enstitümüze teslim edilmesi gereken son tarih: 23 Ocak 2019

           * Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

 

Yatay Geçiş Başvurularında;

• Yatay geçiş yapacaklar için başvurular belirtilen tarihlerde Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen eklerle şahsen Enstitüye yapılacaktır.

(Tüm formlar https://fbe.artvin.edu.tr adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir. )

 

 1. Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmak.  ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete-Önemli Not: Danıştay kararıyla 2014 İlkbahar döneminden itibaren), 

Değerlendirme Süreci

 • Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Biyoloji tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:

ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak,

Peyzaj Mimarlığı tezli ortak yüksek lisans programı için değerlendirme: sayısal ALES puanının % 60’ı, 100’lük sistemdeki Lisans mezuniyet notunun % 40’ının toplanarak,

Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Tezli yüksek lisans başvurularında Giriş Başarı Notu alt sınırı 60 olup,  tezli ortak yüksek lisans programları için 55 olacaktır.

      Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

 1. Doktora Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • Lisans ya da Tezli Yüksek Lisansı tamamlamış olmak, "Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına... sahip olmaları gerekir"(6 Şubat 2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini kapsamaz.)
 • Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55 ALES sayısal puanına,  Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,  ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete-Önemli Not: Danıştay kararıyla 2014 İlkbahar döneminden itibaren), 
 • Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarına*;

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına, Yabancı Dil Sınavının geçerlilik süresi 5 yıl (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı).

Değerlendirme Süreci

 • Doktora programları için değerlendirme: ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak Doktora Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora giriş başarı notu alt sınırı 65 olacaktır.

      Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Doktora Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

 1. Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

(1) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

      a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için en az 3,5 olması,

       b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

       c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması, gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, Enstitü Yönetim Kurulu kararını müteakip Üniversitemiz Senatosu'nda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

      Anabilim Dalına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Başarı Notu sıralaması esas alınacaktır.

NOT:

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 • Değerlendirme sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra https://fbe.artvin.edu.tr adresinden duyurulacaktır.